BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429690
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony "Modernizacja budynku na przedszkole w m. Suskowola"
PDF
DRUKUJ

 

Modernizacja budynku na przedszkole w m. Suskowola


Numer ogłoszenia: 59830 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pionki , ul. Zwyci─Östwa 6, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 048 6121514, faks 048 6121234.

Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: www.bip.gmina-pionki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE┼ÜLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Modernizacja budynku na przedszkole w m. Suskowola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia:

Zaprojektowana adaptacja opiera si─Ö na tradycyjnej technologii wykonywania robot budowlanych. Projektuje si─Ö wymian─Ö stropu drewnianego na strop ┼╝elbetowy oparty na ┼Ťcianach no┼Ťnych i belkach stalowych. Projektuje si─Ö ┼Ťcianki dzia┼éowe z p┼éyt GK. Dodatkowe otwory w ┼Ťcianach no┼Ťnych b─Öd─ů wymaga─ç wykonania stalowych nadpro┼╝y lub podci─ůgów.

Roboty budowlane obejmuj─ů m.in. :

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2 Podbicie fundamentów

1.3 Roboty ziemne

1.4 Strop ┼╝elbetowy

1.5 Ściany i przegrody wewnętrzne

1.6 Stolarka okienna i drzwiowa

1.7 Podłogi i posadzki

1.8 Tynki i okładziny wewnętrzne

1.9 Docieplenie ┼Ťcian zewn─Ötrznych

1.10 Obróbki blacharskie

1.11 Tarasy, chodniki i schody zewn─Ötrzne

2 KOTŁOWNIA GAZOWA

2.1 Monta┼╝ urz─ůdze┼ä

2.2 Odprowadzanie spalin

2.3 Wentylacja kotłowni

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4 INSTALACJA WODOCI─äGOWA 5 INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.1 Kanalizacja wewn─Ötrzna 5.2 Odprowadzenie ┼Ťcieków

6 INSTALACJA WENTYLACJI

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1 Instalacja o┼Ťwietlenia i gniazd wtykowych

7.2 Instalacja odgromowa

 

Szczegó┼éowy zakres przedmiotu zamówienia jest okre┼Ťlony w:

1. Projekcie budowlanym Modernizacja budynku u┼╝yteczno┼Ťci publicznej na przedszkole publiczne oraz budowa pochylni dla niepe┼énosprawnych

2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja budynku na przedszkole w m. Suskowola

3. Wzorze umowy.

 

II.1.6) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako┼äczenie: 17.08.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna by─ç zabezpieczona wadium w kwocie: 15.000,00 z┼é (pi─Ötna┼Ťcie tysi─Öcy z┼éotych).

Szczegó┼éowe informacje dot. WADIUM w pkt. 13 SIWZ

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powy┼╝szego warunku wykonawca sk┼éada o┼Ťwiadczenie - za┼é. nr 5 do SIWZ

Ocena spe┼énienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spe┼énia / nie spe┼énia na podstawie przed┼éo┼╝onych dokumentów.

 

III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powy┼╝szego warunku Wykonawca musi przedstawi─ç wykaz potwierdzaj─ůcy wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z pó┼║n. zm. ) o warto┼Ťci nie mniejszej ni┼╝ 400.000,00 z┼é brutto (czterysta tysi─Öcy z┼éotych), polegaj─ůcej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku u┼╝yteczno┼Ťci publicznej (w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z pó┼║n.zm. ) wykonanej w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania oraz z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych, czy roboty te zosta┼éy wykonane w sposób nale┼╝yty oraz wskazuj─ůcych, czy zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone - wg za┼é─ůcznika do SIWZ wzór Nr 3

Ocena spe┼énienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spe┼énia / nie spe┼énia na podstawie przed┼éo┼╝onych dokumentów.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powy┼╝szego warunku wykonawca sk┼éada o┼Ťwiadczenie - za┼é. nr 5 do SIWZ;

Ocena spe┼énienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spe┼énia / nie spe┼énia na podstawie przed┼éo┼╝onych dokumentów.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponowa─ç 1 osob─ů, która b─Ödzie uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, która b─Ödzie pe┼éni─ç funkcj─Ö kierownika robót, posiadaj─ůc─ů uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci konstrukcyjno - budowlanej, posiadaj─ůc─ů minimum 5 - letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) zgodnie z obecnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pó┼║n. zm./ lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów. - za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ

- oraz z┼éo┼╝y o┼Ťwiadczenie, ┼╝e osoby, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, posiadaj─ů wymagane uprawnienia, je┼╝eli ustawy nak┼éadaj─ů obowi─ůzek posiadania takich uprawnie┼ä - za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ

Ocena spe┼énienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spe┼énia / nie spe┼énia na podstawie przed┼éo┼╝onych dokumentów.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawi─ç: op┼éacon─ů polis─Ö, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie ni┼╝sz─ů ni┼╝ 400.00,00 z┼éotych (s┼éownie: czterysta tysi─Öcy z┼éotych)

 

III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:


 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania oraz z za┼é─ůczeniem dowodów dotycz─ůcych najwa┼╝niejszych robót, okre┼Ťlaj─ůcych, czy roboty te zosta┼éy wykonane w sposób nale┼╝yty oraz wskazuj─ůcych, czy zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone;
 • wykaz osób, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci, oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o┼Ťwiadczenie, ┼╝e osoby, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, posiadaj─ů wymagane uprawnienia, je┼╝eli ustawy nak┼éadaj─ů obowi─ůzek posiadania takich uprawnie┼ä;
 • op┼éacon─ů polis─Ö, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty dotycz─ůce podmiotów, zasobami których b─Ödzie dysponowa┼é wykonawca:
 • op┼éacon─ů polis─Ö, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, lub za┼Ťwiadczenie, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia zdrowotne i spo┼éeczne, lub potwierdzenie, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;

 

wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu na zasoby innych podmiotów, które b─Öd─ů bra┼éy udzia┼é w realizacji cz─Ö┼Ťci zamówienia, przedk┼éada tak┼╝e dokumenty dotycz─ůce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre┼Ťlonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.3.2)

za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu s─ůdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz─ů, w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotycz─ůce przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej

 • lista podmiotów nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ┼╝e nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl
Specyfikacj─Ö istotnych warunków zamówienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Urz─ůd Gminy Pionki, ul. Zwyci─Östwa 6A, 26-670 Pionki, pok. 18.

IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urz─ůd Gminy Pionki, ul. Zwyci─Östwa 6A, 26-670 Pionki, - Kancelaria Ogólna (parter).

IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie

 

 


Numer ogłoszenia: 59868 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Og┼éoszenie dotyczy: Og┼éoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59830 - 2015 data 18.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Gmina Pionki, ul. Zwyci─Östwa 6, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 048 6121514, fax. 048 6121234.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale┼╝y zmieni─ç:

Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst: IV.2.1).

W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


W og┼éoszeniu powinno by─ç: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi─ůzane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - gwarancja -10.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIE┼ÜCIS┼üO┼Ü─ć
Z Bazy dokument├│w - ostatnio dodane   »