BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429616
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Czarna - Kościuszków"
PDF
DRUKUJ

Przebudowa drogi gminnej w m. Czarna - Kościuszków

 

 

Numer ogłoszenia: 90342 - 2015;

 

data zamieszczenia: 21.04.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

22.04.2015 - zamieszczono poprawiony wzór umowy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pionki , ul. Zwycięstwa 6, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 048 6121514, faks 048 6121234.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w m. Czarna - Kościuszków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudow odcinka drogi gminnej Czarna - Kościuszków o długości 750 mb i szer. jezdni 4.5 m

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,pomiary wysokościowe Oczyszczenie mechaniczne jezdni wraz z odsłonięciem krawędzi na całej długości odcinka

 

ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków (po wcześniejszym ich oczyszczeniu na głębokość min. 10 cm) i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach (mieszanka sortowana 0-31.5mm) Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową

 

ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

 

ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8

Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w:

1. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przebudowa odcinka drogi gminnej CZARNA - KOŚCIUSZKÓW

2. Wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) Szczegółowe informacje dot. WADIUM w pkt. 13 SIW

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku wykonawca składa oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku wykonawca składa oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku wykonawca składa oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm./) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - załącznik nr 2 do SIWZ -

oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 2 do SIWZ

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawić: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.00,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Termin Gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki, pok. 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki, - Kancelaria Ogólna (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »