BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429600
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony pn. "Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. na podstawie imiennych biletów miesięcznych"
PDF
DRUKUJ

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. na podstawie imiennych biletów miesięcznych

Numer ogłoszenia: 169946 - 2015;

data zamieszczenia: 08.07.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach , ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 48 612 53 18, faks 48 612 53 18.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką nad dowożonymi uczniami na niżej wymienionych trasach na podstawie imiennych biletów miesięcznych od dnia 01.09.2015r. do dnia 30.06.2016 r.

 

Zadanie Nr 1 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, Laskach i Suchej na trasach:

1. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej

Trasa dowozu: Helenów - Czarna (szkoła)-Marcelów- Kościuszków -Czarna (szkoła)- Wincentów - Płachty -Suskowola (szkoła) - 2 kursy odjazd z Helenowa 91 uczniów ( w tym 1 bilet od września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 5 biletów od października 2015 r. do 31 marca 2016 r., 2 bilety od października 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 maja 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., 2 bilety od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.)

Trasa odwozu: Suskowola(szkoła)-Płachty-Wincentów-Czarna-Tadeuszów-Kościuszków-Marcelów-Czarna (szkoła)-Helenów - 2 kursy

2. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

Trasa dowozu : Krasna- Januszno- Działki Suskowolskie- Zalesie -Laski -Laski (szkoła)- Zalesie- Suskowola (szkoła)- 1 kurs odjazd z Krasna 72 uczniów (w tym : 3 bilety od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.)

Trasa odwozu: Suskowola (szkoła)- Zalesie- Laski (szkoła)-Laski- Zalesie- Działki Suskowolskie -Januszno-Krasna - 1 kurs Dodatkowy wcześniejszy kurs odwóz dzieci ze szkoły w Laskach do Januszna i Krasnej Dąbrowy (cztery razy w tygodniu)

3. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej Trasa dowozu: Mireń- Męciszów- Sucha (szkoła) - Sucha (kościół) - Sucha Poduchowna - Bieliny - Suskowola (szkoła) - 1 kursy odjazd z Mirenia 35 uczniów ( w tym : 4 bilety od listopada 2015 do 31 marca 2016 r. )

Trasa odwozu: Suskowola (szkoła) - Bieliny - Sucha Poduchowna - Sucha (kościół) - Sucha (szkoła) - Męciszów-Sucha (szkoła) - Mireń - 1 kurs Liczba dowożonych uczniów : 198 ( w tym: 1 bilet od września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 do 31 stycznia 2016r., 5 biletów od października 2015 r. do 31 marca 2016 r., 2 bilety od października 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 maja 2016 r., 9 biletów od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.) - 2 autobusy

 

Zadanie Nr 2 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni na trasach:

Trasa dowozu:

1. Augustów - Brzeziny -Jedlnia Kol.- Jedlnia(szkoła) - 1 kurs 27 uczniów

2. Jedlnia (szkoła) - Adolfin- Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy 90 uczniów - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły - Jedlnia (szkoła) a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła)

Trasa odwozu:

1. Jedlnia (szkoła)-Jedlnia Kolonia - Brzeziny -Augustów - 1 kurs

2. Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły - Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Zadobrze - Kolonka - Jedlnia - Sokoły - Adolfin a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Jedlnia - Sokoły - Adolfin

Liczba dowożonych uczniów : 117 - 1 autobus.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie :

dla zadania Nr 1: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla zadania Nr 2: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Szczegółowe informacje dot. wadium w pkt 13 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. NR 1414) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej 2 usługi przewozowe polegające na świadczeniu regularnych usług przewozowych osób o łącznej wartości min. 100 000, 00 brutto - wg zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie powyższego warunku Wykonawcy składają oświadczenie wg załącznika nr 5 do SIWZ Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku Wykonawcy przedkładają wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ - wśród osób przewidzianych do udziału w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami i posiadającymi minimum 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu tego typu pojazdami. Ponadto Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ; Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku Wykonawcy muszą przedstawić : - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy składają ofertę na uzupełnionym załączniku nr 1 do SIWZ - wzór oferty. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu bądź z łączącej wykonawców umowy np. konsorcjum, spółki cywilnej.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki pok. 28.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki - Kancelaria Ogólna (parter budynku).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, Laskach i Suchej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie Nr 1 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, Laskach i Suchej na trasach:

1. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Trasa dowozu: Helenów - Czarna (szkoła)-Marcelów- Kościuszków -Czarna (szkoła)- Wincentów - Płachty -Suskowola (szkoła) - 2 kursy odjazd z Helenowa 91 uczniów ( w tym 1 bilet od września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 5 biletów od października 2015 r. do 31 marca 2016 r., 2 bilety od października 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 maja 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., 2 bilety od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.)

Trasa odwozu: Suskowola(szkoła)-Płachty-Wincentów-Czarna-Tadeuszów-Kościuszków-Marcelów-Czarna (szkoła)-Helenów - 2 kursy

2. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

Trasa dowozu : Krasna- Januszno- Działki Suskowolskie- Zalesie -Laski -Laski (szkoła)- Zalesie- Suskowola (szkoła)- 1 kurs odjazd z Krasna 72 uczniów (w tym : 3 bilety od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.)

Trasa odwozu: Suskowola (szkoła)- Zalesie- Laski (szkoła)-Laski- Zalesie- Działki Suskowolskie -Januszno-Krasna - 1 kurs Dodatkowy wcześniejszy kurs odwóz dzieci ze szkoły w Laskach do Januszna i Krasnej Dąbrowy (cztery razy w tygodniu)

3. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

Trasa dowozu: Mireń- Męciszów- Sucha (szkoła) - Sucha (kościół) - Sucha Poduchowna - Bieliny - Suskowola (szkoła) - 1 kursy odjazd z Mirenia 35 uczniów ( w tym : 4 bilety od listopada 2015 do 31 marca 2016 r. )

Trasa odwozu: Suskowola (szkoła) - Bieliny - Sucha Poduchowna - Sucha (kościół) - Sucha (szkoła) - Męciszów-Sucha (szkoła) - Mireń - 1 kurs Liczba dowożonych uczniów : 198 ( w tym: 1 bilet od września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 do 31 stycznia 2016r., 5 biletów od października 2015 r. do 31 marca 2016 r., 2 bilety od października 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., 1 bilet od października 2015 r. do 31 maja 2016 r., 9 biletów od listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.) - 2 autobusy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie Nr 2 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni na trasach:

Trasa dowozu:

1. Augustów - Brzeziny -Jedlnia Kol.- Jedlnia(szkoła) - 1 kurs 27 uczniów

2. Jedlnia (szkoła) - Adolfin- Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy 90 uczniów - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły - Jedlnia (szkoła) a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła)

Trasa odwozu:

1. Jedlnia (szkoła)-Jedlnia Kolonia - Brzeziny - Augustów - 1 kurs

2. Jedlnia (szkoła) - Adolfin - Sokoły - Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Zadobrze - Kolonka - Jedlnia - Sokoły - Adolfin a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Jedlnia - Sokoły - Adolfin

Liczba dowożonych uczniów : 117 - 1 autobus.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »