BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429716
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony "Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki"
PDF
DRUKUJ

Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki

Numer ogłoszenia: 203050 - 2015;

data zamieszczenia: 10.08.2015

 

 

Uwaga! zmiana pkt 21.3 SIWZ - 17.08.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach , ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 48 612 53 18, faks 48 612 53 18.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki tj.

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej,

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach,

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach w ilości około 100.000 litrów.

Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż określone w normiebPN-C-96024:2011 dla L-1 z uwzględnieniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI1 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014.1547):

- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg - zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) - gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 860 kg/m3 - temperatura płynięcia nie wyższa niż -200C - temperatura zapłonu nie niższa niż 560C - zawartość wody nie wyższa niż 200mg/kg - lepkość kinematyczna w 200C nie wyższa niż 6 mm2/s - zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg - skład frakcyjny do temperatury 2500C destyluje nie więcej niż 65%(V/V) - skład frakcyjny do temperatury 3500C destyluje nie więcej niż 85%(V/V) - barwa czerwona

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia tj. zbiorników w poszczególnych placówkach oraz wyładunek oleju. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.04.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100) szczegółowe informacje dot. wadium w pkt. 13 SIWZ

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art.46 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t. z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy w zakresie powyższego warunku muszą wykazać Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw paliw o łącznej wartości min. 100 000, 00 zł brutto - wg zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku Wykonawcy składają oświadczenie wg zał. 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić - wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania - wg załącznika nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawcy muszą przedstawić : - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy składają ofertę na uzupełnionym załączniku nr 1 do SIWZ - wzór oferty. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu bądź z łączącej wykonawców umowy np. konsorcjum, spółki cywilnej.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 • 19.08.2015 godzina 10:00,
 • miejsce: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki - Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »