BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391839
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pi
PDF
DRUKUJ

 

Pionki, dn. 11.08.2017r.

GZOiW.271.02.2017

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania - Gmina Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki 2017/2018

 

jako ofertę najkorzystniejszą na część I zadania wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -

 

Usługi Transportowe

Dorota Frączek

ul. Warszawska 21

26-900 Kozienice

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem zawierała najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu na cz. I zadania i niepodlegających odrzuceniu oraz maksymalny okres płatności faktury:

  • część I zadania - 73,44 zł brutto / 1 bilet miesięczny

  • termin płatności faktury - 30 dni

 

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury"

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 60 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury- 40,00pkt -30 dni
Łączna liczba otrzymanych punktów 100 pkt

 

 

jako ofertę najkorzystniejszą na część III zadania wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

 

Usługi Transportowe

Dorota Frączek

ul. Warszawska 21

26-900 Kozienice


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem zawierała najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu na cz. III zadania i niepodlegających odrzuceniu oraz maksymalny okres płatności faktury:

  • część III zadania - 49,68 zł brutto / 1 bilet miesięczny

  • termin płatności faktury - 30 dni

 

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury"

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 60,00pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt - 30 dni
Łączna liczba otrzymanych punktów 100 pkt

 

 

jako ofertę najkorzystniejszą na część V zadania wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę -

 

PHU DOMINATOR

Jaroszki40

26-670 Pionki


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem była jedyną ofertą złożoną na tę część zamówienia (cz. V zadania) i niepodlegała odrzuceniu :

  • część III zadania - 319,68 zł brutto / 1 dzień dowozu

  • termin płatności faktury - 30 dni

 

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury"

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 60,00pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt - 30 dni


Łączna liczba otrzymanych punktów 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

cz. I

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena brutto za jeden bilet - Zadanie Nr 1

Termin płatności

(dla każdej części)

Łącznie

1.

Usługi Transportowe

Dorota Frączek

Ul. Warszawska 21

26-900 Kozienice

 

 

60,00

 

40,00

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 6

26-60 Skaryszew

-

-

-

3.

PKS Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 59

26-900 Kozienice

 

51,00

 

40,00

 

91,00

4.

PKS-ATRANS Sp. z o.o.

Ul. Kusocińskiego 14/57

05-500 Piaseczno

-

-

-

5.

PHU DOMINATOR

Jaroszki40

26-670 Pionki

-

-

--

 

cz. III

 

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena brutto za jeden bilet - Zadanie Nr 3

Termin płatności

(dla każdej części)

Łącznie

1.

Usługi Transportowe

Dorota Frączek

Ul. Warszawska 21

26-900 Kozienice

 

 

60,00

 

40,00

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 6

26-60 Skaryszew

 

46,94

 

40,00

 

86,94

3.

PKS Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 59

26-900 Kozienice

-

-

-

4.

PKS-ATRANS Sp. z o.o.

Ul. Kusocińskiego 14/57

05-500 Piaseczno

43,12

40,00

83,12

5.

PHU DOMINATOR

Jaroszki40

26-670 Pionki

-

-

-

 

cz. V

 

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena brutto za jeden dzień dowozu - Zadanie Nr 1

Termin płatności

(dla każdej części)

Łącznie

1.

Usługi Transportowe

Dorota Frączek

Ul. Warszawska 21

26-900 Kozienice

 

-

-

-

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 6

26-60 Skaryszew

-

-

-

3.

PKS Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 59

26-900 Kozienice

-

-

-

4.

PKS-ATRANS Sp. z o.o.

Ul. Kusocińskiego 14/57

05-500 Piaseczno

-

-

-

5.

PHU DOMINATOR

Jaroszki40

26-670 Pionki

60,00

40,00

100,00

 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164), informuje o unieważnieniu części II i części IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki 2017/2018

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu cena ofert na zadanie II i IV znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę cz. II - 6.600,00zł oraz cz. IV - 11.016,00zł

 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą dla części II i części IV do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »