BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3279307
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-01-2018
Portal - Informacja o Środowisku
Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pionki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024
PDF
DRUKUJ

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), Wójt Gminy Pionki podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pionki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pionki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pionki, pok. nr 20, w godzinach urzędowania, gdzie projekt jest wyłożony do wglądu.

Projekt Programu i Prognozy wraz z informacja o konsultacjach zamieszczony zostanie także :

            1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina-pionki.pl

            2) na stronie internetowej Gminy Pionki www.gmina-pionki.pl

            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pionki

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 14 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko propozycję zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w ww. terminie korzystając z załączonego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia
i złożyć w następujący sposób:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pionki poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki

2) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@gmina-pionki.pl,

3) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pionki,  ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 41 ww.  ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pionki.

 

do pobrania :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »