BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391899
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony pn. "Odbieranie i zagospodarowanie sta┼éych odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci na kt├│rych zamieszkuj─ů mieszka┼äcy w Gminie Pionki"
PDF
DRUKUJ

Og┼éoszenie nr 636886-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. 

Gmina Pionki: Odbieranie i zagospodarowanie sta┼éych odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci na których zamieszkuj─ů mieszka┼äcy w Gminie Pionki

 

OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi

Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych 
Tak

Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy 
Nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania 
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania: 

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych 
Nie
Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej 
Nie

 

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej - maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pionki, krajowy numer identyfikacyjny 54734200000, ul. ul. Zwyci─Östwa  6a , 26-670   Pionki, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 486 121 514, , e-mail ug@gmina-pionki.pl, , faks 486 121 234. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-pionki.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)Tak 
www.bip.gmina-pionki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaTak 
www.bip.gmina-pionki.pl

Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresemNie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przesy┼éa─ç: 
ElektronicznieNie 
adres 

Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: 
Tak 

Inny sposób: 
w formie pisemnej 

Adres: 
Urz─ůd Gminy Pionki ul. Zwyci─Östwa 6a 26-670 Pionki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─ÖpneNie 
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Odbieranie i zagospodarowanie sta┼éych odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci na których zamieszkuj─ů mieszka┼äcy w Gminie Pionki 
Numer referencyjny: GN. 271.6.2018 
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us┼éugi 

II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych 
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci: 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu mo┼╝na sk┼éada─ç w odniesieniu do: 

Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci: 

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest us┼éuga polegaj─ůca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomo┼Ťci na których zamieszkuj─ů mieszka┼äcy, po┼éo┼╝onych na terenie Gminy Pionki oraz z: punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/ i punktów dodatkowego odbioru odpowiednio: baterii i przeterminowanych lekarstw oraz zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych z nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onych na terenie Gminy Pionki, w sposób zapewniaj─ůcy osi─ůgni─Öcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia: SIWZ, wzór umowy. 

II.5) G┼éówny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90533000-2
90513100-7
90500000-2
90514000-3
90512000-9II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia)
Warto┼Ť─ç bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesi─ůcach:    lub dniach: 
lub 
data rozpocz─Öcia: 2019-01-01   lub zako┼äczenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów 


Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca zobowi─ůzany jest wykaza─ç, ┼╝e posiada:

a) wpis do rejestru dzia┼éalno┼Ťci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci z terenu Gminy Pionki zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 wrze┼Ťnia 1996 roku o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminie (Dz.U.2017.1289 t.j. ze zm.),

b) zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami - ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.) lub równowa┼╝ne, w tym wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj─ůcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj─ůcych odpadami (BDO)

c) wpis do rejestru podmiotów zbieraj─ůcych zu┼╝yty sprz─Öt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez G┼éównego Inspektora Ochrony ┼Ürodowisk 
Informacje dodatkowe 


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy uzna powy┼╝szy warunek za spe┼éniony je┼╝eli Wykonawca wyka┼╝e, ┼╝e jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů minimum 300.000,00 z┼é W przypadku oferty wspólnej wykonawców powy┼╝szy warunek mo┼╝na spe┼éni─ç ┼é─ůcznie. Ocena spe┼énienia warunku zostanie dokonana na postawie przed┼éo┼╝onych dokumentów wg kryterium spe┼énia/nie spe┼énia 
Informacje dodatkowe 


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa 

Okre┼Ťlenie warunków: W celu potwierdzenia spe┼énienia powy┼╝szego warunku Wykonawca przedk┼éada: wykaz narz─Ödzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu lub urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi zasobami z którego wynika, ┼╝e Wykonawca b─Ödzie dysponowa┼é:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktuj─ůcej,

- oraz, ┼╝e na czas realizacji zadania b─Ödzie dysponowa┼é baz─ů magazynowo-transportow─ů na terenie Gminy Pionki, lub w odleg┼éo┼Ťci nie wi─Ökszej ni┼╝ 60 km od granicy Gminy Pionki - na terenie, do którego posiada tytu┼é prawny Pojazdy musz─ů spe┼énia─ç co najmniej wymagania okre┼Ťlone w Rozporz─ůdzenia Ministra ┼Ürodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci (Dz. U.2013. 122) 

Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI 
O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu 

Tak 

O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu;

b) za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu;

c) odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

 

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU: 

a) wpis do rejestru dzia┼éalno┼Ťci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci z terenu Gminy Pionki zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 wrze┼Ťnia 1996 roku o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminie (Dz.U.2017.1289 t.j. ze zm.),

b) zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami - ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.) lub równowa┼╝ne, w tym wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj─ůcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj─ůcych odpadami (BDO)

c) wpis do rejestru podmiotów zbieraj─ůcych zu┼╝yty sprz─Öt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez G┼éównego Inspektora Ochrony ┼Ürodowisk

d) wykaz narz─Ödzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu lub urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi zasobami z którego wynika, ┼╝e Wykonawca b─Ödzie dysponowa┼é - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktuj─ůcej, - baz─ů magazynowo - transportow─ů na terenie Gminy Pionki, lub w odleg┼éo┼Ťci nie wi─Ökszej ni┼╝ 60 km od granicy Gminy Pionki - na terenie, do którego posiada tytu┼é prawny - wzór za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ

e) dokument potwierdzaj─ůcy ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů minimum 300.000,00 z┼é

f) dokumenty podmiotu trzeciego na którego zasobach polega Wykonawca w celu spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
Oferta winna by─ç zabezpieczona wadium w kwocie 10.000,00 z┼é (s┼éownie: dziesi─Ö─ç tysi─Öcy z┼éotych) Szczegó┼éowe informacje dot. Wadium w pkt. 12 SIWZ

IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 

Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty wariantowej 
Nie 
Z┼éo┼╝enie oferty wariantowej dopuszcza si─Ö tylko z jednoczesnym z┼éo┼╝eniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa b─Ödzie zawarta: 

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem) Nie 
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona: 

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia: 

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia: 
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä): 
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä: 
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: 
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin p┼éatno┼Ťci faktury 30,00
aspekt ┼Ťrodowiskowy 10,00

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 

IV.3) Negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og┼éoszeniem 
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody: 

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania: 

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty: 

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych: 
Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy): 

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: 
Data: 2018-10-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem): 
Nie 
Wskaza─ç powody: 

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu 

IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500248432-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.Pionki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OG┼üOSZENIE DOTYCZY:Og┼éoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 636886-N-2018 
Data: 16/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCYGmina Pionki, Krajowy numer identyfikacyjny 54734200000, ul. ul. Zwyci─Östwa  6a, 26-670   Pionki, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 486 121 514, e-mail ug@gmina-pionki.pl, faks 486 121 234. 
Adres strony internetowej (url): 


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale┼╝y zmieni─ç: 
Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 

W og┼éoszeniu jest: Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: Data: 2018-10-23, godzina: 10:00, 

W og┼éoszeniu powinno by─ç: Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: Data: 2018-10-24, godzina: 10:00,  

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIE┼ÜCIS┼üO┼Ü─ć
Z Bazy dokument├│w - ostatnio dodane   »