BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4430952
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z siecią ciepłowiczą w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej
PDF
DRUKUJ
OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z siecią zasilającą w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej gm. Pionki ”

 

1.            Zamawiający:

Gmina Pionki - Urząd Gminy w Pionkach

Prowadzący sprawę - Urząd  Gminy w Pionkach

26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 ; woj. Mazowieckie

REGON:  .............................

Internet: ...............................          e-mail:......................................

Tel. (48)61-21-514  fax. (48) 61-21-234

 

2.   Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

a) imię i nazwisko – Andrzej Drózd

b) pok. nr 8 w Urzędzie Gminy w Pionkach

c) tel. (48)61-21-514; fax (48)61-21-234

d) osoba uprawniona udziela informacji o zamówieniu  od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500.

 

3.            Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony ponżej 60.000 EURO

 

4.            Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

a) formularz można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok.8, tel. 61-21-514
       w godz. 8 00 - 15 00  lub za  zaliczeniem  pocztowym.

 

5.   Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z siecią zasilającą w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej gm. Pionki ”

 Zakres zamówienia - opisany szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmuje                     w szczególności: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją zasilającą oraz malowaniem części pomieszczeń.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

główny przedmiot                     - 45.33.11.00-7,

dodatkowe przedmioty                    - 45.33.12.00-8, 45.44.21.00-8.

 

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

7.      Termin wykonania  zamówienia (wymagany)  data  zakończenia 22.12.2004

 

8.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia dokonania  oceny  spełnienia  tych  warunków :

 

a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,  spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) oraz spełniający warunki dodatkowe, określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą ,,zero–jedynkową,” co oznacza, że brak jednego z wymaganych dokumentów lub nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

9.            Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %)

a) cena oferty               -   100%

 

10.            Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia – 06.12.2004 r.  do godz. 945.

w Urzędzie Gminy w Pionkach przy ul. Zwycięstwa 6, w  pok. 8.

 

11.            Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu – 06.12.2004 r.  o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Pionkach przy ul.   Zwycięstwa 6, w  pok. 8.

 

12.Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »